عوارض نگه داشتن ادرار
شما در مورد به تعویق انداختن زمان خواب، چیزهایی شنیده‌اید اما در مورد نگه داشتن ادرار چطور؟ وقتی ادرار کردن را به تاخیر می‌اندازید، پاهایتان را بصورت ضربدری قرار می‌دهید و به سختی مانع ادرار کردنتان می‌شوید …