پایان زندگی مشترک
اگر از خود می‌پرسید «آیا زندگی مشترک من به پایان رسیده است؟» ، «آیا باید طلاق بگیرم؟»، بدانید که تنها نیستید. نتیجه یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۵ نشان داد نیمی از افراد متأهل در دوره ای از …